Kurýr doručuje také ve státní svátek 28.10.2021

Sociální podnikání

Sociální podnik v kostce

Sociálním podnikem se v České republice mohou nazývat organizace (s.r.o., z.s., o.p.s. …), naplňující 5 znaků/principů sociálních podniků. Ty, ve spolupráci se sdružením TESSEA, vydefinovalo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Pojďme se společně podívat, jak tyto znaky naplňuje náš sociální podnik Portus Praha, s.r.o.

1. Sociální podnik plní společensky prospěšný cíl

Společnost Portus Praha, s.r.o. se přihlásila k naplňování tohoto znaku v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Základem se pro ni stává zaměstnávání více než 50 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu svých zaměstnanců.
 
Tento cíl je včleněn do zakládací listiny společnosti a zveřejněn v obchodním rejstříku.
 

2. Sociální podnik naplňuje sociální prospěch

Zaměření společnosti Portus Praha, s.r.o. je na integraci osob se zdravotním postižením (OZP) do běžného života. V současné době zaměstnáváme 10 OZP, tj. 83 % ze všech zaměstnanců.

Tento poměr nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění. Za tímto účelem máme uzavřenu smlouvu o vymezení osmi chráněných pracovních míst s Úřadem práce Praha západ.

Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směrování podniku. Na pravidelných poradách jsou probírány stavy jednotlivých zakázek, finanční výsledky firmy a další záležitosti týkající se sociálního podniku.

I tento aspekt je zapsán v obchodním rejstříku: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) zapojováním zaměstnanců do rozvoje firmy a informováním o výsledcích hospodaření, tzn., že vedení společnosti bude zaměstnance cílové skupiny zvát na pravidelné výrobní porady, kde budou mít možnost vyjadřovat se k činnosti firmy.“
 

3. Sociální podnik má i ekonomický prospěch

Každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % případného zisku bude reinvestováno. A to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů.
 
I tento princip máme vtělen do zakládacích dokumentů a bude podrobován kontrole odpovědných úřadů. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) reinvesticí zisku ve výši více než 50  % zpět do společnosti. Z části budou tyto finanční prostředky využívány pro zkvalitnění a rozvoj produktů firmy, z části pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců.“

4. Sociální podnik vykazuje i environmentální prospěch

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit je environmentální prospěch.
 
Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny, používáme recyklované papíry. V maximální možné míře využíváme také oboustranný tisk. Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie při naší činnosti. 
V sídle společnosti provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).
 
Od našich odběratelů svážíme použitý olej, který předáváme k recyklaci a dalšímu vhodnému použití. 
Tento znak je také vtělen do zakládacího dokumentu společnosti: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) rozvojem podnikatelské činnosti na konceptu enviromentálního prospěchu – udržitelného rozvoje, s důrazem na efektivní využívání všech zdrojů a šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí – řešením konkrétního enviromentálního problému (t.j. zejména snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů).“
 

5. Sociální podnik se aktivně snaží i o místní prospěch

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky.

Společnost využívá místních firem i na uspokojení vlastních potřeb. Například obalový materiál, další suroviny pro výrobu a podpůrné či doplňkové služby, jsou nakupovány od místních firem.
 
Většina zaměstnanců žije v okolí Davle, v okrese Praha západ. 
 
Úzce spolupracujeme s Místní akční skupinou MAS Brdy Vltava a dalšími neziskovými organizacemi v regionu.
 
Opět máme povinnost naplňování tohoto principu včleněnu do zakládací listiny. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) spoluprací s lokálními subjekty, kdy do výběrových řízení budou zařazeny místní firmy a podnikatelé včetně podpory lokálních aktivit a potřeb z důvodu podpory rozvoje regionu.“
 
Vidíte, není toho málo. To vše musí sociální podnik splňovat, a tím se liší od „běžných“ komerčních subjektů. V naší společnosti Portus Praha, s.r.o. naplňování těchto principů vytváří úžasnou tvůrčí atmosféru, podporuje týmového ducha a pomáhá nám zdokonalovat se nejen v odbornosti, ale i v začleňování do běžného života. To je účel integračních sociálních podniků. Budeme rádi, pokud nám dovolíte stát se součástí vašeho příběhu prezentace na internetu.

Podpora ze strany státu pro naplňování všech principů sociálních podniků je minimální. Nám se, jako jedněm z mála, podařilo získat dotaci z OPZ (Operačního programu zaměstnanost) na rozjezd. Nicméně naše hospodaření musí být na dotacích nezávislé, neboť tento zdroj financování sociálních podniků není automatický, ani dlouhodobý.

Chcete se dozvědět více o tom, jak funguje sociální podnik