Sociální podnikání

Principy a rozpoznávací znaky sociálního podnikání

Název principu

Rozpoznávací znak

1. společensky prospěšný cíl

1a1. podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech

2. sociální prospěch

2a1. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců 

2a2. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob  

2b1. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku 

3. ekonomický prospěch

3a1 alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů 

3b1. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

3c1. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň

30 % z celkových výnosů podniku 

4. environmentální prospěch

4a1. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi

5. místní prospěch

5a1. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

5b1. podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů

5c1. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry 

 

O sociální podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM                               Zakladatelská listina Portus Praha s.r.o.

Sociálním podnikem se v České republice mohou nazývat organizace (s.r.o., z.s., o.p.s. …), naplňující 5 znaků/principů sociálních podniků. Ty, ve spolupráci se sdružením TESSEA, vydefinovalo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Pojďme se společně podívat, jak tyto znaky naplňuje náš sociální podnik Portus Praha, s.r.o.

1. Sociální podnik plní společensky prospěšný cíl

Společnost Portus Praha, s.r.o. se přihlásila k naplňování tohoto znaku v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Základem se pro ni stává zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu svých zaměstnanců.
 
Tento cíl je včleněn do zakládací listiny společnosti a zveřejněn v obchodním rejstříku.
 

2. Sociální podnik naplňuje sociální prospěch, integruje a rozvíjí zaměstnance znevýhodněné na trh práce

Zaměření společnosti Portus Praha, s.r.o. je na integraci osob se zdravotním postižením (OZP) do běžného života. V současné době zaměstnáváme 13 OZP, tj. 62 % ze všech zaměstnanců.

Tento poměr nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění. Za tímto účelem máme uzavřenu smlouvu o vymezení osmi chráněných pracovních míst s Úřadem práce Praha západ.

Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směrování podniku. Na pravidelných poradách jsou probírány stavy jednotlivých zakázek, finanční výsledky firmy a další záležitosti týkající se sociálního podniku. Zaměstnance se speciálními potřebami zavádíme a podporuje prostřednictvím personálních a integračních nástrojů které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb (individuální plány podpory a rozvoje zaměstnanců, zjednodušené školící materiály, rozvojová školení finanční a počítačové gramotnosti, možnost profesního růstu dle nově získaných profesních dovedností)

I tento aspekt je zapsán v obchodním rejstříku: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) zapojováním zaměstnanců do rozvoje firmy a informováním o výsledcích hospodaření, tzn., že vedení společnosti bude zaměstnance cílové skupiny zvát na pravidelné výrobní porady, kde budou mít možnost vyjadřovat se k činnosti firmy.“
 

3. Sociální podnik má i ekonomický prospěch

Každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % případného zisku bude reinvestováno. A to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů.
Informace o využití případného zisku je veřejně dosptupná. Manažerském řízení není závislé na externích zakladatelích nebo zřizovatelích, na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.
 
I tyto principy máme vtěleny do zakládacích dokumentů a bude podrobován kontrole odpovědných úřadů. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) reinvesticí zisku ve výši více než 50  % zpět do společnosti. Z části budou tyto finanční prostředky využívány pro zkvalitnění a rozvoj produktů firmy, z části pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců.“ Pravidelně uvěřejňujeme kromě účetní závěrky, také výroční zprávu. 

4. Sociální podnik vykazuje i environmentální prospěch

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit je environmentální prospěch.
 
Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny, používáme recyklované papíry. V maximální možné míře využíváme také oboustranný tisk. Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie při naší činnosti. 
V sídle společnosti provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).
 
Od našich odběratelů svážíme použitý olej, který předáváme k recyklaci a dalšímu vhodnému použití. 
Tento znak je také vtělen do zakládacího dokumentu společnosti: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) rozvojem podnikatelské činnosti na konceptu enviromentálního prospěchu – udržitelného rozvoje, s důrazem na efektivní využívání všech zdrojů a šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí – řešením konkrétního enviromentálního problému (t.j. zejména snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů).“
 

5. Sociální podnik se aktivně snaží i o místní prospěch a spolupráci s místními aktéry 

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky

Společnost využívá místních firem i na uspokojení vlastních potřeb. Například obalový materiál, další suroviny pro výrobu a podpůrné či doplňkové služby, jsou nakupovány od místních firem. (např. Řeznictví a uzenářství u Dolejších, s.r.o., Top - Fruit s.r.o., Pasta Fidli, Gastrofresh s.r.o., bio nebio s.r.o., Chocolate experience, s.r.o. a další), mezi naše odběratele patří regionální podniky ( např. Občerstvení u Přístavu, Vinotéka Jablonná, Potraviny Brunšov, Wafle Wafle, Víno a lahůdky od sousedů a další odběratelé)
 
Většina zaměstnanců žije v okolí Davle, v okrese Praha západ. 
 
Úzce spolupracujeme s Místní akční skupinou MAS Brdy Vltava a dalšími neziskovými organizacemi v regionu. 
 
Opět máme povinnost naplňování tohoto principu včleněnu do zakládací listiny. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) spoluprací s lokálními subjekty, kdy do výběrových řízení budou zařazeny místní firmy a podnikatelé včetně podpory lokálních aktivit a potřeb z důvodu podpory rozvoje regionu.“


Vidíte, není toho málo. To vše musí sociální podnik splňovat, a tím se liší od „běžných“ komerčních subjektů. V naší společnosti Portus Praha, s.r.o. naplňování těchto principů vytváří úžasnou tvůrčí atmosféru, podporuje týmového ducha a pomáhá nám zdokonalovat se nejen v odbornosti, ale i v začleňování do běžného života. To je účel integračních sociálních podniků. Budeme rádi, pokud nám dovolíte stát se součástí vašeho příběhu prezentace na internetu.

Podpora ze strany státu pro naplňování všech principů sociálních podniků je minimální. Nám se, jako jedněm z mála, podařilo získat dotaci z IROP a OPZ (Operačního programu zaměstnanost) na modernizaci a rozšíření našeho podniku a rozjezd bistra. Nicméně naše hospodaření musí být na dotacích nezávislé, neboť tento zdroj financování sociálních podniků není automatický, ani dlouhodobý.

Chcete se dozvědět více o tom, jak funguje sociální podnik